REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona Internetowa fundacja-feniks.pl jest prowadzona przez „Fundację FENIKS na rzecz osób pokrzywdzonych przez organy Państwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Rybniku, ul. Żeromskiego 5, 44-203 Rybnik, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626710.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu dla potrzeb dokonywania darowizn.
 3. Zadaniem Serwisu jest wparcie działalności Fundacji FENIKS dokonywanej za pośrednictwem dotpay.pl.

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu „Fundacji FENIKS” oraz serwisu dotpay.pl.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

 1. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez dotpay.
  1. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje skierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez dotpay.pl.
  2. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez dotpay.pl.
  3. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji mBank, numer rachunku:
   39 1140 2004 0000 3102 7631 3036 oraz poszczególne subkonta powstałe dla podopiecznych.
 2. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja operatora płatności dotpay.pl zgodnie z aktualną taryfą.

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

 1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.fundacja-feniks.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
  1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom bezdomnym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz na wsparcie dla wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalność charytatywna, m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
  3. pomoc osobom pokrzywdzonym przez organy Państwa m.in. w zakresie pomocy prawnej,
  4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. popularyzowanie idei mediacji rodzinnej i społecznej,
  6. rozwijanie i wzmacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non profit itp.,
  8. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego,
  9. prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.fundacja-feniks.pl) nie podlegają zwrotom.

I. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.fundacja-feniks.pl.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Administratorem danych jest Fundacja FENIKS. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu dotpay.pl.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.fundacja-feniks.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: biuro@fundacja-fundacja.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.Każdy gest,  

nawet najdrobniejszy…

zmienia świat, czyjś świat

I TY ZAWSZE MOŻESZ POMÓC

dokonując wpłaty darowizny poprzez wpisanie kwoty i "WYŚLIJ"
lub przelewem na KONTO:
mBank 39 1140 2004 0000 3102 7631 3036

  PLN  

KONTAKT

Fundacja FENIKS

BIURO FUNDACJI FENIKS

ul. Żeromskiego 5
44-203 Rybnik


Copyright by EMART DESIGN

KONTAKT

Email: biuro@fundacja-feniks.pl
Telefon: + 48 787 635 151

DANE


 • KRS: 0000626710
 • NIP: 6423195936
 • REGON: 364868771
 • KONTO: mBank
  39 1140 2004 0000 3102 7631 3036