Fundacja FENIKS

Fundacja FENIKS

na rzecz osób pokrzywdzonych
przez organy Państwa
i zagrożonych wykluczeniem społecznym

FUNDACJA FENIKS

Pomagamy zmieniać życie


Pomocy potrzebuje coraz większa liczba osób pokrzywdzonych przez organy Państwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja FFENIKS pomaga w rozwijaniu i umacnianiu postaw nastawionych na aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywny udział i budowanie inicjatyw lokalnych, wspieranie działań pomocnych w rozwiązywaniu problemów socjalno-społecznych.

Naszym celem jest również świadczenie pomocy organizacyjnej, prawnej, finansowej i rzeczowej, zmierzającej do poprawy jakości życia osobom poszkodowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i izolowanym społecznie.

Wierzymy, że nasza Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego może wraz z Państwem przyczynić się do pozytywnych zmian, pomocy osobom potrzebującym oraz naprawienia szkód poszkodowanym.Każdy gest,  

nawet najdrobniejszy…

zmienia świat, czyjś świat

I TY ZAWSZE MOŻESZ POMÓC

dokonując wpłaty darowizny poprzez wpisanie kwoty i "WYŚLIJ"
lub przelewem na KONTO:
mBank 39 1140 2004 0000 3102 7631 3036

  PLN  

CELE FUNDACJI

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

+

Działalność charytatywna na rzecz osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Promocja i organizacja wolontariatu.

REALIZACJA CELÓW FUNDACJI

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, wykłady, prelekcje, doradztwo prawne.

Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, bezdomnych, więźniów, sierot.

Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i charytatywną.

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

NASZA SENTENCJA

„Człowiek jest szczęśliwy proporcjonalnie do tego, co daje. 
Czasami myślę, że nie ma znaczenia, co się daje: wystarczy dawać.
Liczy się to, co dajemy z nas samych.”

L. Bromfield

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

Możesz się z nami skontaktować drogą mailową, telefonicznie
lub w siedzibie Fundacji FENIKS.

KONTAKT

Fundacja FENIKS

BIURO FUNDACJI FENIKS

ul. Żeromskiego 5
44-203 Rybnik


Copyright by EMART DESIGN

KONTAKT

Email: biuro@fundacja-feniks.pl
Telefon: + 48 787 635 151

DANE


  • KRS: 0000626710
  • NIP: 6423195936
  • REGON: 364868771
  • KONTO: mBank
    39 1140 2004 0000 3102 7631 3036